Berichten

Groen en Grijs verslag bijeenkomst

30 januari konden Helmy van Ingen, wijkregisseur gemeente Tilburg, en Eugenie van Roessel 37 mensen verwelkomen tijdens de bijeenkomst Groen en Grijs. Gemeente Tilburg informeerde iedereen over de plannen en wilde tevens van de aanwezigen horen hoe zij over deze ideeën denken.
Helmy lichtte de plannen toe:

  • De kapotte plekken in bermen, aan bomen, inritten en wegen worden dit najaar aangepakt. Deze werkzaamheden worden later uitgevoerd dan eerder gecommuniceerd. Dit omdat de grond komend voorjaar nog onvoldoende gezakt is na de graafwerkzaamheden voor de glasvezelkabels.
  • De Energieweg en de Handelsweg worden later hersteld. Het water loopt (na –hevige-  regenval) niet goed weg. En de buien worden almaar heviger waardoor zwaarder ingrijpen nodig is. Momenteel wordt bekeken hoe deze werkzaamheden met het beste resultaat uitgevoerd kunnen worden. De voorlopige plannen hierover zijn om de rijbaan lager te gaan leggen zodat deze baan het water kan afvoeren naar, waarschijnlijk, de Leemputten. Wanneer de plannen definitief zijn, worden deze uiteraard gecommuniceerd door de gemeente Tilburg.
  • Wanneer het groen en grijs van het bedrijventerrein er weer naar behoren uitzien, is het de bedoeling dat dat zo blijft. Eugenie vult aan dat de doelen van de gemeente en het KVO hierin dezelfde zijn: een schoon, heel en veilig terrein. Het verzoek is om vrachtwagens en containers zo snel als mogelijk niet meer in de berm te plaatsen.
  • Na afloop van het mondelinge deel kan naar de tekeningen gekeken worden. Helmy vraagt de aanwezigen hun individuele op- en aanmerkingen door te geven.
  • Eugenie sluit af met de opmerking dat uit de enquête blijkt dat het parkeren op Kreitenmolen voor veel frustratie zorgt. Nu is het moment om hier in gezamenlijkheid plannen en afspraken over te maken.

Tijdens het plenaire gesprek dat volgt, worden verschillende oplossingen en problemen benoemd. De algemene conclusie is dat ondernemers graag willen dat ze kunnen werken en handelen vanaf een mooi en veilig terrein en dat balans belangrijk is. Tevens is het merendeel van de aanwezigen overtuigd van het nut van handhaving wanneer overlast veroorzaakt wordt. Momenteel worden de juridische voorwaarden die hiermee samenhangen uitgezocht. Wanneer een volgende stap genomen wordt, informeert de gemeente of het bestuur iedereen tijdig.
Het bestuur dankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid.

Borden voor ons terrein

We zijn verplicht iedereen die ons bedrijventerrein betreedt, te laten weten dat er cameratoezicht is. Vandaar dat we borden die bij de drie ingangen van Kreitenmolen plaatsen. Deze zijn al gereed maar de strenge vorst van de afgelopen tijd, zorgt dat we ze later plaatsen dan gepland. Er van uitgaande dat de grond eind maart niet meer bevroren is, plaatsen Koen Moonen en Gijs van der Pas de borden dan.
Later dit jaar gaan we ook bewegwijzeringsborden plaatsen. Momenteel beraden we ons of we er straatnamen en/of bedrijfsnamen op vermelden.

Afspraken over cameratoezicht Kreitenmolen officieel

Op 9 januari 2018 tekenden Frank van Spaandonk, accountmanager ondernemerszaken, namens de gemeente Tilburg en Corné Cools, bestuursvoorzitter van de vereniging Kreitenmolen Vitaal een convenant over het cameratoezicht op het bedrijventerrein in Udenhout.

Gemeente en vereniging blij met toezicht
Gemeente Tilburg is blij met het initiatief van de ondernemers en het bestuur van Kreitenmolen Vitaal om cameratoezicht te organiseren. Dit vanuit de wetenschap dat camera’s de veiligheid op het bedrijventerrein ten goede komen. Niemand kan zich meer ongezien op het terrein bewegen.

Afspraken over inbreuk op persoonlijke levenssfeer
Vanwege de privacywetgeving kan men niet zomaar camera’s op openbare ruimten richten. Hier dienen afspraken over gemaakt te worden met de gemeente. Erwin Lichtenberg heeft vanuit de gemeente Tilburg meegekeken tijdens de voorbereidingen. De camerabeveiliging mag namelijk geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van bewoners rondom Kreitenmolen.

Een van de afspraken, beschreven in het convenant, is dat ook bezoekers op de hoogte zijn dat zij in de gaten worden gehouden. Vandaar dat de vereniging Kreitenmolen Vitaal binnenkort bij alle in- en uitgangen een bord plaatst waarop staat dat er cameratoezicht is. De camera’s zelf worden op strategische plekken op het bedrijventerrein gehangen. Voorzitter Cools: “we zien camerabewaking als een essentiële stap in het verhogen van de veiligheid. We prijzen ons gelukkig dat zowel de ondernemers als de gemeente zich hiervoor hard wilden maken.”

Privacywetgeving
Door de camerabeelden kunnen mogelijke incidenten tijdig worden uitgekeken en mogelijke daders sneller worden opgespoord. In verband met de privacywetgeving worden de beelden enkel door de beveiliging en bij verdachte omstandigheden door de Politie uitgekeken.

Verbeterplannen groen en grijs

Helmy van Ingen is regelmatig te vinden op Kreitrenmolen Vitaal. Hij is wijkregisseur bij de gemeente Tilburg en is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen rondom ons ‘groen en grijs’. ‘Revitalisering industrieterrein Kreitenmolen’, dat staat boven de plannen en tekeningen. Anders gezegd: de gemeente gaat het ‘groen en grijs’ op ons bedrijventerrein een flinke boost geven. Helmy en parkmanager Eugenie lichten de ontwikkelingen graag toe.

Voortraject

Eugenie: “Het KVO-keurmerk houdt ook in dat we ons bedrijventerrein zo veilig en netjes mogelijk maken én houden. Om de staat van de openbare ruim te beoordelen houden we tweejaarlijks een schouw. Uit de afgelopen schouw-ronde bleek dat investeringen wenselijk zijn. Straten, inritten groenvoorziening, alles is bekeken en in kaart gebracht. De gemeente en de werkgroep bezitten inmiddels een goed totaalbeeld van wat verbeterd en hersteld gaat worden.”

Mogelijkheden voor verbeteringen

Helmy: “Het plan schetst allerlei mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan gras inzaaien, nette plantsoenen aanleggen, wegmarkeringen aanbrengen en bochten uniformeren. Ook zijn er ideeën over het aanleggen van wat extra parkeerplekken.” Helmy geeft echter direct aan dat, zeker op dit laatste vlak echt niet alle problemen opgelost zijn. Helmy: “De gemeente draagt heel graag een steentje bij maar ondernemers hebben hierin zelf ook verantwoordelijkheden. Zoals in iedere samenwerking is het een kwestie van geven en nemen.”

Voorjaar 2018

Het is de bedoeling om na de aanleg van de glasvezelkabel te starten, aldus Helmy. “Omdat we ook afhankelijk zijn van het plantseizoen, verwachten we in het voorjaar van 2018 te kunnen starten. Voordat de aannemer start, informeren de gemeente  en het bestuur van Kreitenmolen Vitaal, u over aard en planning van de werkzaamheden. U ontvangt daarvoor uiteraard tijdig een uitnodiging.

Camerabeveiliging op Kreitenmolen

De laatste periode verdwenen er soms bezittingen van ons bedrijventerrein, zonder toestemming van eigenaren. Alleen al daarom zijn we blij  dat de kogel door de kerk is! De werkgroep camera’s heeft in samenspraak met het bestuur Hoppenbrouwers als samenwerkende partij aangetrokken. Zij plaatst in december 10 camera’s over het hele bedrijventerrein Kreitenmolen. Maar voordat het zover is, moeten we van alles in gang zetten.

Gevelbeschikbaarheid

De werkgroep camera’s en parkmanager overleggen begin oktober met een aantal ondernemers die panden bezitten op strategische plekken (zoals een kruispunt) op Kreitenmolen. Hun medewerking is nodig zodat we de camera’s van de vereniging Kreitenmolen Vitaal kunnen plaatsen. Wanneer betreffende ondernemers een gevel van hun pand ter beschikking stellen voor het algemene belang, moeten zij zich verbinden aan een aantal regels en voorwaarden.

Algemene informatiebijeenkomst

Natuurlijk is het voor diegenen zonder camera’s ook goed om meer te weten. Dus zodra we weten waar de camera’s precies gaan hangen, nodigen we alle Kreitenmolen Vitaal-leden uit voor een informatiebijeenkomst. Op het programma staat onder andere: uitleg over het systeem, de mogelijkheden hiervan, regels over hoe we met de camerabeelden omgaan en wie ze mogen uitkijken. U hoort dus binnenkort meer.

Overige voorbereidingen

Uiteraard willen we in december ook allerlei aanverwante zaken in orde hebben. Zo moeten bijvoorbeeld borden bij de ingangen van Kreitenmolen geplaatst worden, willen we een convenant opstellen met ondernemers die hun pand beschikbaar stellen, en een met de gemeente Tilburg. Er is kortom nog behoorlijk wat werk aan de winkel maar de start is gemaakt.

Aanspreekpunt

De parkmanager is het aanspreekpunt voor de werkgroep camera’s. Dus als u nu al vragen hebt, stuur deze dan gerust naar mail@kreitenmolenvitaal.nl.

4 AED’s voor algemeen gebruik op bedrijventerrein

De eerste algemene AED (tegenover Windhoek) op het terrein geschonken door ondernemersvereniging

Op het bedrijventerrein Kreitenmolen zetten de ondernemers zich in voor de algemene veiligheid. Onlangs verplaatsten drie ondernemers hun AED apparaat van binnen naar buiten. Daardoor zijn de AED’s 24/7 beschikbaar voor algemeen gebruik.

In totaal hangen er nu vier voor algemeen gebruik op het bedrijventerrein, namelijk bij BK Ingenieurs (Nijverheidsweg 26-12), Hoppenbrouwers Techniek BV (Kreitenmolenstraat 201) en Jos van den Bersselaar Constructie BV (Brabantsehoek 2). De laatste hangt al langer, namelijk tegenover Windhoek (Handelsweg 15) en werd geschonken door de ondernemersvereniging Kreitenmolen. Ook roept de ondernemersvereniging bewoners en medewerkers op het bedrijventerrein op om zich aan te melden als vrijwilliger. Hopelijk levert dit veel nieuwe mensen op want wanneer iemand een hartstilstand heeft, telt iedere seconde.

Bedrijventerrein Udenhout behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout ontving het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken (KVO-B). Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. De ondernemers maakten afspraken met gemeente, politie en de brandweer om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veilige omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Bestuur ondernemers zet komende jaren in op veiligheid
De voorzitter van het bestuur van de Kreitenmolen Vitaal vereniging Corné Cools nam het certificaat in ontvangst. Cools is blij met dit resultaat: “De eerste mijlpaal is behaald. Binnenkort plaatsen we camera’s om het terrein beter te bewaken. En natuurlijk werken we de komende jaren ook hard om de her-certificering te doorstaan en het certificaat te behouden. Dit is in het belang van onszelf maar ook van alle werknemers en burgers in de omgeving. Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd.”

Afspraken KVO-B
Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, startte MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’;
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging;
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.;
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.).

KVO-B is basis voor samenwerking op vele vlakken
In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. MKB-Nederland begeleidt de bedrijventerreinen en biedt kosteloos hulp door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na twee jaar volgt een evaluatie en her-certificering. Inmiddels hebben al meer dan 800 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.